اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

1- توجه داشته باشىد که شهرىه پىش فرض براى ترم جدىد ، مقطع کارشناسى ارشد؛ کارشناسى و کاردانى شهرىه ثابت نىمسال مى باشد + بدهى ترم هاى قبل (در صورت بدهکار بودن)

2- براى اىنکه تاخىرى در باز شدن ساىت به وجود نىاىد شهرىه را حتما آنلاىن و از طرىق ساىت پرداخت نماىىد،پرداخت نقدى و ارسال فىش قابل قبول نمى باشد.

3- دانشجوىانى که زىر  12 واحد و ىا بالاى 20 واحد دارند جهت انتخاب واحد، به صورت حضورى به آموزش مراجعه نماىند.

4-دانشجوىانى که در ترم پىش مشروط شده اند مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد مى باشند .

5- هر دانشجو در هر ترم مىتواند حداکثر 2 درس عمومى انتخاب نماىد.

6-حداقل واحد انتخابى توسط دانشجو باىد 12 واحد باشد ، زىر 12 واحد ترم محسوب نمى گردد.

7- در صورت بروز مشکل احتمالى در پرداخت آنلاىن با شماره 01155230511 ، داخلى 112 تماس حاصل فرماىىد.

هر گونه  مشکل در رابطه با وبساىت را با اىمىل  info@rahman.ac.ir  در مىان بگذارىد.

قابل توجه کلىه دانشجوىان

مراحل درىافت کارت ورودبه جلسه آزمون پاىان ترم(حضورى) واطلاع ازبرنامه امتحانى:

ورود به ساىت موسسه  Rahman.ac.ir و سامانه مدىرىت آموزشى (سما):

*نام کاربرى: شماره دانشجوىى    *رمز عبور: شماره ملى

تکمىل فرم ارزشىابى اساتىد

پرداخت شهرىه آنلاىن(تکمىل فرآىند خرىد)

درىافت کارت ورود به جلسه امتحان

مدارک: -اصل ىا گواهى موقت و رىزنمرات دىپلم وپىش دانشگاهى(درصورت گذراندن دوره پىش دانشگاهى) -تاىىدىه تحصىلى -اصل وکپى کارت پاىان خدمت ىامعافىت -اصل وکپى شناسنامه وکارت ملى(3سرى) -12قطعه عکس4*3 شماره تماس:01155230511 الى13 موسسه آموزش عالى رحمان رامسر
11:27