موسسه آموزش عالی رحمان

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

1- توجه داشته باشىد که شهرىه پىش فرض براى ترم جدىد ، مقطع کارشناسى ارشد؛ کارشناسى و کاردانى شهرىه ثابت نىمسال مى باشد + بدهى ترم هاى قبل (در صورت بدهکار بودن)

2- براى اىنکه تاخىرى در باز شدن ساىت به وجود نىاىد شهرىه را حتما آنلاىن و از طرىق ساىت پرداخت نماىىد،پرداخت نقدى و ارسال فىش قابل قبول نمى باشد.

3- دانشجوىانى که زىر  12 واحد و ىا بالاى 20 واحد دارند جهت انتخاب واحد، به صورت حضورى به آموزش مراجعه نماىند.

4-دانشجوىانى که در ترم پىش مشروط شده اند مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد مى باشند .

5- هر دانشجو در هر ترم مىتواند حداکثر 2 درس عمومى انتخاب نماىد.

6-حداقل واحد انتخابى توسط دانشجو باىد 12 واحد باشد ، زىر 12 واحد ترم محسوب نمى گردد.

7- در صورت بروز مشکل احتمالى در پرداخت آنلاىن با شماره 01155230511 ، داخلى 112 تماس حاصل فرماىىد.

هر گونه  مشکل در رابطه با وبساىت را با اىمىل  info@rahman.ac.ir  در مىان بگذارىد.

������ ����ى�

����� ��� �� ��� ��� � �Ә� ���ј �ى� �� ��� ��� ����� ����ى� :

�������� ( ����ى ����� )

���� ��ى ( ��� � �� )

ژ� �����ى 4*3 ( ��ى�� ���� )

��ј ���ى�ى ������ى � �������ى ( �ى�� �������� �������ى ���� )

��ј �ى��� � �ى� ���Ԑ��ى ( �ى�� �������� ����� �����ى )

���� ��ى�� ���� ى� ����ى� ���� (�ى�� ���ى��)