موسسه آموزش عالی رحمان

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

 

1- ���� ����� ���ی� �� ���ی� �ی� ��� ���ی ��� ��ی� � ���� �������ی ���Ϻ �������ی � ������ی ���ی� ���� �ی���� �ی ���� + ���ی ��� ��ی ���(�� ���� ����� ����)

2- ���ی �ی�� ���ی�ی �� ��� ��� ��ی� �� ���� �ی�ی� ���ی� �� ���� ����ی� � �� ��ی� ��ی� ������ ���یی�������� ���ی � ����� �ی� ���� ���� ��ی ����.

3- ������ی��ی �� �ی�  12 ���� � ی� ����ی 20 ���� ����� ��� ������ ���ϡ �� ���� ����ی �� ����� ������ ���ی��.

4-������ی��ی �� �� ��� �ی� ����� ��� ��� ���� �� ������ ��ǘ�� 14 ���� �ی ����� .

5- �� ������ �� �� ��� �ی����� ��ǘ�� 2 ��� ����ی ������ ���ی�.

6-����� ���� ������ی ���� ������ ��ی� 12 ���� ���� � �ی� 12 ���� ��� ����� ��ی ����.

7- �� ���� ���� �Ԙ� ������ی �� ������ ����ی� �� ����� 01155230511 � ����ی 112 ���� ���� ����یی�.

 

- �� ����  �Ԙ� �� ����� �� ����ی� �� �� �ی�ی�info@rahman.ac.ir  �� �ی�� Ȑ���ی�.

 

 

 

������ ����ی�

����� ��� �� ��� ��� � �Ә� ���ј �ی� �� ��� ��� ����� ����ی� :

�������� ( ����ی ����� )

���� ��ی ( ��� � �� )

ژ� �����ی 4*3 ( ��ی�� ���� )

��ј ���ی�ی ������ی � �������ی ( �ی�� �������� �������ی ���� )

��ј �ی��� � �ی� ���Ԑ��ی ( �ی�� �������� ����� �����ی )

���� ��ی�� ���� ی� ����ی� ���� (�ی�� ���ی��)